20/07/2019

Remove mdadm array

mdadm --stop /dev/md0
mdadm --zero-superblock /dev/sdX1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét