24/11/2018

Fix lỗi django.utils.functional.__proxy__ is not JSON serializable

Lỗi này xuất hiện khi truyền Object hoặc Function vào json sau đó parse ra để dùng, ví dụ:

Ta thấy function get_payment_method_name được truyền vào json, ở chỗ này nếu json đó được dump bên dưới ví dụ như render ra html sẽ bị lỗi.


Hướng giải quyết

Ta cần traslate function trên thành string bằng cách wrap function bằng unicode() hoặc str()Tham khảo: https://stackoverflow.com/a/24925195/2599460

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét