14/07/2017

Setup OpenVPN easy way


wget git.io/vpn --no-check-certificate -O openvpn-install.sh; bash openvpn-install.sh
source: https://github.com/Nyr/openvpn-install

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét