03/05/2017

Chia Gitlab CI thành nhiều stages

Sử dụng CI để test app trước khi build hoặc release cho khách hàng là một trong những bước rất quan trọng.

Gitlab có tính năng Gitlab Runner cho phép user cấu hình quy trình CI, chúng ta có thể chia thành nhiều stages để dễ dàng quản lý hơn.
Ví dụ về chia CI thành nhiều stages.

Tham khảo: https://docs.gitlab.com/runner/configuration/advanced-configuration.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét