24/03/2017

Ứng dụng đầu tiên với Phoenix


Phoenix là framework được viết trên ngôn ngữ Elixir. Phoenix mang lại sự đơn giản và niềm vui trong việc viết các ứng dụng web hiện đại bằng cách trộn các công nghệ và thực sự với một làn gió trong lành của những ý tưởng lập trình hàm.

Cài đặt Erlang & Elixir

Cài đặt Phoenix

Note: Nếu Phoenix không thể cài đặt bằng command, ta có thể download package từ Phoenix archives, sau đó run command:  mixarchive.install /path/to/local/phoenix_new.ez

Cài đặt Node.js

Vì Phoenix dùng Brunch.io để compile static files nên cần cài Node.js. Ta có thể sử dụng NVM để quản lý Node version. Hướng dẫn cài đặt https://github.com/creationix/nvm

Tạo ứng dụng đầu tiên

Khi khởi tạo app ta có các lựa chọn như
–no-brunch: không dùng brunch cho static files
–no-ecto: không dùng database
–database mysql: dùng database mysql thay vì postgres mặc định
Cấu hình database
Tạo kết nối đến database
Cài đặt các package npm (nếu dùng brunch)
Run app


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét