24/03/2017

Cài đặt Pgadmin4 trên Ubuntu


PgAdmin IV là một mã nguồn mở, cross-nền tảng, phân phối miễn phí và dự án phần mềm rất mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt cho việc xem, duyệt web, truy vấn cơ sở dữ liệu PostgreSQL và phát triển phức tạp. Nó hỗ trợ các PostgreSQL 9.5 và máy chủ cơ sở dữ liệu sau này, cũng như các cơ sở dữ liệu Postgres engines.
Ngoài ra, Pgadmin cung cấp cho bạn truy cập vào các chuyển đổi, cơ sở dữ liệu, cấu hình FTS, phân tích cú pháp, các mẫu và từ điển, các đối tượng Greenplum như hàng đợi tài nguyên và bên ngoài bảng,.. ngôn ngữ server-side như Python, Perl và pgSQL, và Postgres Thêm Advanced Server đối tượng, chẳng hạn như từ đồng nghĩa, các gói và procedures, nó được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ và hỗ trợ tất cả các hệ điều hành chủ đạo, bao gồm tất cả các phân phối GNU / Linux, BSD và Mac OS X và Microsoft Windows.

Cài đặt các dependencies cần thiết

Tạo virtualenv (trong ví dụ mình dùng virtualenv-wrapper)

Download package pgadmin4 dạng python dependency

Cấu hình

Tuỳ thuộc vào vị trí thư mục virtualenv mà đường dẫn có thể thay đổi. Trong ví dụ virtualenv nằm ở /home/toanalien/.virtualenv
Thêm dòng  SERVER_MODE = False

Tạo cấu hình database

Run


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét