12/10/2016

Cài đặt môi trường làm việc Python

Để bắt đầu với dự án python, bạn cần phải cài đặt các công cụ cần thiết như python, git, pycharm,.. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn một các tổng quát nhất những bước tối thiểu để bạn bắt đầu dễ dàng nhất.Miniconda
Đầu tiên, bạn cần cài đặt python. Mình sẽ sử dụng Miniconda để quản lý các phiên bản python. Nhờ vào conda, bạn có thể switch qua lại giữa các version python khác nhau.

Link cài đặt http://conda.pydata.org/miniconda.html

Trong này sẽ có các version là py2.7 hoặc py3.5, lưu ý đây là phiên bản mặc định sau khi cài đặt, bạn có thể thay đổi sau này.


Chuyển đổi giữa các version

conda create --name snakes python=3

Linux, OS X: source activate snakes

Windows: activate snakes

dòng lệnh trên sẽ cài đặt version python 3 với tên đặt là snakes, sau đó activate nó lên

bây giờ, chúng ta cần có virtual environment (tạm gọi là môi trường ảo), mỗi project sẽ cần một môi trường khác nhau để cài đặt các dependencies.

tạo môi trường

conda create --name py3.5 python=3.5

sử dụng môi trường

activate py35

Cài đặt PyCharm

PyCharm là một Idea với vô số công cụ hỗ trợ lập trình python.

Download: https://www.jetbrains.com/pycharm/download/

hoặc https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/

Cài đặt dependencies

Sau khi activate virtual environment, ta chuyển vào thư mục project


pip install -r requirements.txt


Chạy thử 

python manage.py runserver

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét