25/09/2016

Đãi bôi là gì?

Nghe mấy anh chị trong cty nói từ “đãi bôi” mà không biết là gì, Google ra thế này...

Đãi bôi: tử tế, niềm nở bề ngoài, không thật tình, gian trá. – tratu.soha.vn


credit: petrotimes.vn

Thật ra, trong đãi bôi, ít nhất người ta cũng đã có thể quy tiếng thứ nhất (đãi) vào chữ đãi  , có nghĩa là giả dối, gạt gẫm. Tiếng thứ hai (bôi) có thể được quy về chữ bội có nghĩa là trái, là phản. Và đãi bội trở thành đãi bôi có thể là do ảnh hưởng của bãi buôi, một từ ”láy” đồng nghĩa với đãi bôi, vẫn còn lưu hành trong phương ngữ Nam Bộ ngày nay. Tuy nhiên, điều này không lấy gì làm chắc chắn. – bachkhoatrithuc.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét