16/10/2014

Cài đặt Virtual HostĐể giả lập Virtual Host trong xampp bạn làm theo các bước sau

Ví dụ domain toanalien.com

B1 : vào C:\windows\system32\drivers\etc
thêm dòng

PHP Code:
127.0.0.1 toanalien.com


B2 : bạn vào folder xampp\apache\conf
thêm cụm code sau vào httpd.conf

PHP Code:
NameVirtualHost *
   <VirtualHost *>
      DocumentRoot "D:\xampp\htdocs\toanalien.com"
      ServerName kenhhoctap.com
   <Directory "D:\xampp\htdocs\toanalien.com">
      Order allow,deny
      Allow from all
   </Directory>
  </VirtualHost>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét