05/12/2013

Hướng dẫn thay đổi thời gian trong Linux (centos)

Trong bài viết nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt giờ, ngày, múi giờ trong CentOS.

Các bước

  1. Cài đặt múi giờ
  2. Cài đặt ngày và giờ
  3. Đồng bộ hwclock với ngày giờ hiện tại

Lệnh

Dưới đây là những câu lệnh cần thiết. Để cài ngày giờ, ví dụ ngày 05 tháng 12, lúc 22 giờ 17 phút, năm 2013. Cú pháp như sau: 'date MMDDhhmmYYYY'.

rm /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/GMT /etc/localtime
date 120522172013
hwclock --systohc

Xác nhận cài đặt

Để chắc chắn các cài đặt đã xong:
[[email protected] ~]# dateSun Jul 25 22:38:47 GMT 2010[[email protected] ~]# hwclockSun 25 Jul 2010 10:38:51 PM GMT  -0.125883 seconds


* Chú ý: thời gian cài theo múi giờ GMT
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét