05/12/2013

Hướng dẫn khắc phục lỗi không connect vnc serverCó một lỗi rất khó chịu khi restart server bị lỗi không connect lại được vnc server, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn những bước đơn giản nhất để khắc phục: lỗi port.

Cú pháp:

# su -
# xhost +
# vncserver
# vncviewer
# vncserver 
# netstat -a | grep 59 

code trả về có dạng:  tcp 0 0 *:5901 *:* LISTEN thì port kết nối sẽ là 5901
Bây giờ ta có thể kết nối dễ dàng với : IP:port, vd: 8.8.8.8:5901

Chúc bạn thành công !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét